Wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

WETTELIJKE KENNISGEVING & GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Beperkingen op het gebruik van de website. Silgan machtigt u, en verleent u slechts een beperkte niet-exclusieve licentie, op elk moment herroepbaar door Silgan , om de informatie op deze website alleen voor persoonlijke informatiedoeleinden en niet voor commercieel gebruik te bekijken. U stemt ermee in de werking van deze website op geen enkele wijze te onderbreken of te trachten dit te doen. U stemt er verder mee in dat geen materiaal van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, audio en/of video) en geen software van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen of bestanden die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software of gegevens die bij dergelijke software horen) mag worden gekopieerd, gereproduceerd opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd worden of op enigerlei wijze gedecompileerd, gereviseerd of gedemonteerd worden, behalve dat u één kopie van dergelijke materialen op één computer mag downloaden, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen intact laat. Wijziging van dergelijk materiaal of dergelijke software of gebruik van dergelijk materiaal of dergelijke software voor enig ander doel is een schending van Silgan's auteursrecht, handelsmerk en andere eigendomsrechten. Het gebruik van dergelijke materialen of software op een andere website of netwerkcomputeromgeving is verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Silgan's.

Niettegenstaande alles wat het tegendeel bewijst, erkent u dat Silgan zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken de toegang tot deze website door u te allen tijde te weigeren of te beëindigen.
Silgan geeft geen garantie of verklaring dat materialen op deze website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten en toegang tot deze materialen vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is, is verboden. U mag deze website niet gebruiken of de materialen van deze website exporteren als u daarmee de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten overtreedt. Als u deze Site bezoekt vanuit een locatie buiten de Verenigde Staten, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. Software van deze website is verder onderworpen aan exportcontroles van de Verenigde Staten en mag niet worden gedownload door een persoon of entiteit die is verboden door een wet, regel, voorschrift of bevel van de Verenigde Staten of anderszins worden geëxporteerd naar of gerapporteerd aan een land waartegen de Verenigde Staten een embargo op goederen heeft ingesteld.

2. Eigendom van Silgan; Auteursrecht. De volledige inhoud van deze Website (met inbegrip van, zonder beperking, de organisatie, het verzamelen, de grafische voorstellingen, het ontwerp, de software, de compilatie, de magnetische vertaling en de digitale omzetting) is eigendom van Silgan en is auteursrechtelijk beschermd door toepasselijke auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomswetten van de Verenigde Staten. Elk gebruik van de inhoud van deze website anders dan uitdrukkelijk hierin toegestaan is strikt verboden. "Silgan" en "Silgan" met het driehoekjesontwerp zijn gedeponeerde handelsmerken van Silgan in de Verenigde Staten. Daarnaast kan deze Website namen, logo's en merken van derden bevatten. Het gebruik of misbruik van deze namen, logo's en/of merken voor welk doel dan ook is strikt verboden door de toepasselijke wetgeving. U erkent en stemt ermee in dat u in geen geval rechten verwerft (eigendom of anderszins) op deze website of de inhoud ervan.

3. Opmerkingen; Inzending van ideeën. Deze Website bevat een onderdeel "Commentaar" waarmee u commentaar kunt geven aan Silgan met betrekking tot deze Website. U stemt ermee in dit niet te doen:

  • onwettige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, obscene, vulgaire, pornografische, godslasterlijke of onfatsoenlijke informatie van welke aard dan ook te plaatsen of te verzenden;
  • informatie, software of ander materiaal te plaatsen of te verzenden dat de rechten van anderen schendt of er inbreuk op maakt, met inbegrip van materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy- of publicatierechten of dat wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten, of daarvan afgeleide werken, zonder eerst toestemming te hebben verkregen van de eigenaar of de houder van de rechten; en
  • informatie, software of ander materiaal te posten of te verzenden dat een virus, worm of ander schadelijk bestanddeel bevat.

Alle communicatie of ander materiaal dat u per elektronische post of anderszins naar deze website verzendt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën en dergelijke (gezamenlijk de "Informatie" genoemd), wordt als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten beschouwd en behandeld. Verder zijn noch Silgan , noch haar gelieerde ondernemingen, noch hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk jegens enige persoon of entiteit voor het gebruik of de openbaarmaking van enige Informatie. Alle Informatie die u verstuurt of plaatst wordt voor altijd eigendom van Silgan , en Silgan en aan haar gelieerde ondernemingen hebben het recht de Informatie onbeperkt te gebruiken voor elk doel, commercieel of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en posting, zonder enige vorm van vergoeding aan een persoon of entiteit. Bovendien staat het Silgan vrij om voor welk doel dan ook ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die zijn opgenomen in enige communicatie of ander materiaal dat u naar deze website stuurt. U gaat ermee akkoord dat u geen verhaal kunt halen bij Silgan of haar gelieerde ondernemingen of hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers of agenten voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht in uw communicatie naar ons.

4. Links. Silgan geeft geen enkele verklaring over enige andere website die u via deze website kunt bezoeken. Wanneer u een andere website bezoekt, dient u te begrijpen dat deze onafhankelijk is van Silgan en dat Silgan geen controle heeft over de aard van of de inhoud op die website. Bovendien betekent een link naar een website niet dat Silgan die website of de inhoud ervan goedkeurt of enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van die website of het privacybeleid van die website. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat wat u ook opent of gebruikt, vrij is van zaken als virussen, wormen en andere zaken van destructieve aard. U begrijpt ook dat Silgan niet kan garanderen of garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn voor downloaden via deze website of een andere website waartoe u via deze website toegang verkrijgt, vrij zijn van infecties of virussen, wormen of andere code die verontreinigende of destructieve eigenschappen vertoont. Silgan doet geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot informatie van een andere website of producten of diensten die daarop worden beschreven.

5. Disclaimer. SILGAN GEEFT GEEN GARANTIE EN DOET GEEN UITSPRAKEN OVER HET GEBRUIK, DE GELDIGHEID, DE NAUWKEURIGHEID, DE VOLLEDIGHEID OF DE BETROUWBAARHEID VAN, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT, DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE OF ANDERE WEBSITES DIE GEKOPPELD ZIJN AAN OF VAN DEZE WEBSITE. DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN "ZOALS HIJ IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET.

VOOR ZOVER MOGELIJK ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST SILGAN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT WELKE MATERIE DAN OOK DIE VERBAND HOUDT MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF ANDERE SCHENDING VAN RECHTEN. U ERKENT DAT ELK VERTROUWEN DAT U IN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE STELT VOOR UW EIGEN RISICO IS.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN NOCH SILGAN, NOCH HAAR FILIALEN, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DEZE WEBSITE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE (ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP CONTRACTBREUK, GARANTIEBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE GEKOPPELDE WEBSITE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OF INFORMATIE OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN WIJ UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

SILGAN AANVAARDT OOK GEEN VERANTWOORDELIJKHEID EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN, OF VIRUSSEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR OF ANDERE EIGENDOMMEN KUNNEN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN, BROWSEN OP OF DOWNLOADEN VAN DEZE WEBSITE, OF ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN, BROWSEN OP OF DOWNLOADEN VAN EEN ANDERE WEBSITE DIE U VIA DEZE WEBSITE KUNT BEZOEKEN.

DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VOOR SILGAN OM U TOE TE STAAN TOEGANG TE HEBBEN TOT DEZE WEBSITE EN HEM TE GEBRUIKEN. DEZE WEBSITE ZOU NIET TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD ZONDER DERGELIJKE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN.
SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, IN WELK GEVAL IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

6. Toepasselijk recht. Deze website wordt gecontroleerd en beheerd door Silgan vanuit kantoren in de Verenigde Staten. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE STATUTEN EN WETTEN VAN DE VERENIGDE STATEN EN IN HET BIJZONDER DE STAAT CONNECTICUT IN DE VERENIGDE STATEN, ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE PRINCIPES VAN CONFLICTERENDE WETTEN, VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE VOORWAARDEN EN ALLE ZAKEN DIE BETREKKING HEBBEN OP HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, EN U GAAT ERMEE AKKOORD DAT EVENTUELE GESCHILLEN MET BETREKKING DAARTOE ONDER DE EXCLUSIEVE JURISDICTIE VALLEN VAN DE STAATS- OF FEDERALE RECHTBANKEN IN DE STAAT CONNECTICUT IN DE VERENIGDE STATEN.

Elke reden voor actie of claim die u mogelijk hebt met betrekking tot deze website moet binnen een jaar nadat de claim of reden voor actie zich voordoet worden ingediend, anders wordt een dergelijke claim of reden voor actie voor altijd en permanent uitgesloten. Degenen die deze website bezoeken vanuit andere locaties buiten de Verenigde Staten doen dit op eigen risico en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. Silgan verklaart niet dat de inhoud van deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties dan in de Verenigde Staten, en toegang ertoe vanuit gebieden waar de inhoud illegaal is, is verboden.

7. Schadeloosstelling. U gaat ermee akkoord Silgan en de aan haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en licentiegevers, alsmede eventuele externe informatieleveranciers aan deze website te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade, aansprakelijkheden, vonnissen, verwondingen, boetes, claims, rechtszaken en kosten, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en expertgetuigen, die het gevolg zijn van een schending van deze bepalingen en voorwaarden door u.

8. Rechten van Derden. De bepalingen van paragraaf 2, 3, 5, 6 en 7 van deze voorwaarden zijn ten voordele van Silgan en haar filialen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en licentiegevers, evenals eventuele derde partij informatieleveranciers aan deze website. Elk van deze personen of entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks tegen u te doen gelden en af te dwingen in zijn eigen naam.

9. Diversen. Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze voorwaarden of een deel daarvan niet afdwingbaar is, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal toegestaan om de bedoeling van deze voorwaarden te verwezenlijken en zal de rest van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Silgan en u met betrekking tot het onderwerp ervan. Silgan's niet aan te dringen op of af te dwingen strikte uitvoering van een bepaling van deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling van een andere bepaling of recht. Deze algemene voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd of aangepast door Silgan zoals hierin is toegestaan. Noch de loop van het gedrag tussen de partijen, noch de handelspraktijk zal enige bepaling van deze voorwaarden wijzigen. Silgan kan zijn rechten en plichten onder deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u overdragen aan een partij. Deze voorwaarden komen ten goede aan, en zijn afdwingbaar door, Silgan en haar opvolgers en rechtverkrijgenden in aanvulling op de partijen waarnaar wordt verwezen in paragraaf 8 van deze voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat Silgan het recht heeft op een voorlopige voorziening of andere billijke verlichting als een kwestie van recht in het geval van een schending of dreigende schending door u van een van deze voorwaarden en bepalingen, zonder enige eis om een obligatie of andere zekerheid te stellen.

10. Toekomstgerichte verklaringen. Deze website bevat informatie en persberichten over Silgan. Silgan wijst elke plicht of verplichting af om dergelijke informatie bij te werken. Bepaalde verklaringen in dergelijke informatie en persberichten die geen historische feiten zijn, zijn "op de toekomst gerichte verklaringen" die worden afgelegd overeenkomstig de safe harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en de Securities Exchange Act van 1934. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de verwachtingen en overtuigingen van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen die van invloed zijn op Silgan en brengen derhalve een aantal onzekerheden en risico's met zich mee, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de risico's en onzekerheden die worden beschreven in Silgan's laatste jaarverslag op formulier 10-K en Silgan's andere deponeringen bij de Securities and Exchange Commission. Als gevolg daarvan kunnen de werkelijke bedrijfsresultaten of de financiële toestand van Silgan wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen.